Achinese

Kaf Ha Ya ‘Ain Shad Tuhan nyang teupeue meukeusud ayat Sabab Hadharat hana Neupeugah

Afar

Kaaf-Haa-Yaa-Qayiin-Saad (edde faxem Yalli yaaxige)

Afrikaans

Kaaf, Haa, Jaa, Ein, Sôd

Albanian

Kâf, Hâ, Jâ, Ajín, Sád
Kaf, Ha, Ja, Ajn, Sad
Kâf, Hâ, Jâ, Ajn, Sád
Kaf Ha Ja’ A’jn Sade
Kaf Ha Ja’ A’jn Sadë
Kaf, Ha, Ja, ´Ajn, Sad
Kaf, Ha, Ja, ´Ajn, Sad

Amharic

ke.ha.ye.‘a.ts’e (kafi ha ya ‘ayini swadi)
ke.hā.ye.‘ā.ts’e (kafi ha ya ‘ayini swadi)
ከ.ሀ.የ.ዐ.ጸ (ካፍ ሃ ያ ዓይን ሷድ)

Arabic

«كَهيعَص» الله أعلم بمراده بذلك
(khyes) sabaq alkalam ealaa alhrwf almqttaet fi 'awal surat albqrt
(كهيعص) سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِیمِ كۤهیعۤصۤ
كَٓهَيَعَٓصَٓۖ‏
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كهيعص
كَٓه۪ي۪عَٓصَٓۖ

Assamese

কাফ-হা-ইয়া-আঈন- ছোৱাদ

Azerbaijani

Kəf. Hə. Yə. Ayn. Sad
Kəf. Hə. Yə. Ayn. Sad

Bambara

ߞ. ߤ. ߦ. ߊ߳. ߛ߫
ߞ. ߤ. ߦ. ߊ߳. ߛ߫. ( ߞߊ߯ߝ. ߤߊ߯ߎ. ߦߊ߯ߎ. ߊ߳ߌߣ. ߛ߫ߊ߯ߘ)

Bengali

Kapha-ha-iya-‘a'ina-sada
Kāpha-hā-iẏā-‘ā'ina-sāda
কাফ-হা-ইয়া-‘আইন-সাদ [১]
Kapha-ha-iya-a'ina-sada
Kāpha-hā-iẏā-ā'ina-sāda
কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ
Kapha-ha-iya-'a'ina-sbada.
Kāpha-hā-iẏā-'ā'ina-sbāda.
কাফ-হা-ইয়া-'আইন-স্বাদ।

Berber

Bosnian

Kāf Hā Jā Ajīn Sād
Kaf-ha-ja-ajin-sad
Kaf-ha-ja-ajin-sad
Kaf. Ha. Ja. 'Ain. Sad
Kaf. Ha. Ja. 'Ain. Sad

Bulgarian

Kaf. Kha. Ĭa. Aĭn. Sad
Каф. Ха. Йа. Айн. Сад

Burmese

ကာဖ်၊ ဟာ၊ ယာ၊ အိုင်န်၊ ဆွာဒ်။
၁။ ကာဖ်၊ ဟာ၊ ယာ၊ အိုင်၊ ဆွားဒ်။
ကာဖ်၊ ဟာ၊ ယာ၊ အိုင်န်၊ ဆွာဒ်။
ကာဖ် ဟာ ယာ အိုင်န် စွာဒ်။

Catalan

Chichewa

“Kâf-Hâ-Yâ- ‘Aîn-Sâd

Chinese(simplified)

Ka fu, ha, ya, a yin, sa de.
Kǎ fú, hā, yǎ, ā yīn, sā dé.
卡弗,哈,雅,阿因,撒德。
Kefu, ha, ya, a yin, sa de [alabo yu wu ge zimu de yinyi, wei an la zui zhidao qi yi].
Kèfū, hā, yǎ, ā yīn, sà dé [ālābó yǔ wǔ gè zìmǔ de yīnyì, wéi ān lā zuì zhīdào qí yì].
克夫,哈,雅,阿因,萨德[阿拉伯语五个字母的音译,唯安拉最知道其意]。
Ka fu, ha, ya, a yin, sa de
Kǎ fú, hā, yǎ, ā yīn, sā dé
卡弗,哈,雅,阿因,撒德。

Chinese(traditional)

Kǎ fú, hā, yǎ, ā yīn, sā dé
卡弗,哈,雅,阿因,撒德。
Ka fu, ha, ya, a yin, sa de.
Kǎ fú, hā, yǎ, ā yīn, sā dé.
卡弗,哈,雅,阿因,撒德。

Croatian

Kaf. Ha. Ja. ’Ain. Sad
Kaf. Ha. Ja. ’Ain. Sad

Czech

Kaf. Ha. Ja. `Ain. Sad
Káf. Há. Já. `Ain. Sád
Y ‘A. S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)
Y ‘A. S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)

Dagbani

Kaaf-Ha-Ya-Aiin-Sād (K. H. Y. I. S). [Bachi gaŋ gaŋ ŋɔ maa wuhirimi ni Alkur’aani nyɛla Muɣujizah (lahiʒibsi din ka ŋmali), dama so ʒi di fasara naɣila Naawuni

Danish

Y ‘Et. S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)
Kaaf, Haa, Jaa, 'Ain, Saad

Dari

(كهيعص) مفهوم این حروف را الله میداند و بس

Divehi

ك هـ ى ع ص (މި އަކުރުތަކުގެ مراد ދެނެވޮޑިގެންވަނީ اللَّه އެވެ)

Dutch

K[aaf] H[aa?] J[aa?] '[Ain] S[aad]
Kaaf, Haa, Jaa, ´Ain, Saad

English

H.Y.A.S. (Kaf. Ha. Ya. Ain. Sud)
Kaf, Ha, Ya, ‘Ayn, Suad
Kaf, Ha, Ya, ‘Ayn, á¹¢ad
Kaf. Ha. Ya. ‘Ayn. Sad
(Kaf), H. (Haa), Y. (Ya), Ain, S. (sad), and what these introductory represent and what they stand for as a natural symbol of adoration
Kaf Ha' Ya' ‘Ayn Suad
Kaf. Ha´. Ya´. Ayn. Sad
About such initials at the beginning of certain Chapters, please see study note : (Manzil I)
Kāf, Hā Yā, ‘Ain, Sād
Kaf. Ha. Ya. `Ayn. Sad
Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad (These are the names of letters of the Arabic alphabet and only Allah knows their meaning here)
Kaf- Ha-Ya-'Ain-Sad. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings
KĀF hā‘ yā‘ ‘ain şād
H.Y.'A.S. Kareem the Honored, Hadi the Guide, Yamen the Bounteous, Aleem the Knower, Sadiq the Truthful
Kaf, Ha, Ya, Ayn, Saad
Kaf, Ha, Ya, 'Ayn, Sad

Esperanto

Y ‘A. S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)

Filipino

Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad (mga titik Ka, Ha, Ya, A, Sa)
Kāf, Hā, Yā, `Ayn, Ṣād

Finnish

Kaaf, Haa, Jaa, Ain, Saad
Kaaf, Haa, Jaa, Ain, Saad

French

Kâf, Hâ, Yâ, ‘Âïn, Çâd
Kâf, Hâ, Yâ, ‘Ayn, Sâd
Kâf, Hâ', Yâ', 'Aîn, Sâd
Kâf-Hâ-Yâ-‘Âyn-Sâd
Kâf - Hâ - Yâ - Ayn - Sâd

Fulah

Ganda

Kaaf Haa Yaa Ain Swad

German

Gujarati

કાફ્-હા-યા-ઐન્-સાદ્

Hausa

Hebrew

כ.ה.י.ע.צ. (כאף.הא.יא.עין. צאד)

Hindi

काफ़, हा, या, ऐन, स़ाद।
काफ॰ हा॰ या॰ ऐन॰ साद॰

Hungarian

Indonesian

(Kaf Ha Ya 'Ain Shad) hanya Allah yang mengetahui maksudnya
Kāf Hā Yā ʻAin Ṣād
MARYAM (MARYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 98 ayat ~ Surat ini termasuk golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 58 dan 71. Jumlah ayatnya sebanyak 98 ayat. Surat ini dimulai dengan huruf fonetis sebagaimana beberapa surat lain. Dalam surat ini terdapat kisah lahirnya Yahyâ bin Zakariyyâ a. s. tatkala Zakariyyâ, dalam usianya yang telah lanjut, memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Di sisi lain, istrinya adalah seorang wanita yang mandul. Kemudian setelah itu dijelaskan kisah Maryam, Sang Perawan Suci, dan kelahiran Nabi 'Isâ a. s. Selain itu disebutkan juga kisah Nabi Ibrâhîm, dakwahnya kepada keesaan Allah, permintaan dia kepada bapaknya agar berhenti menyembah berhala, dan dialog antara mereka berdua seputar berhala dan kekuasaan setan. Dalam surat ini terdapat petunjuk mengenai ihwal beberapa nabi keturunan Ibrâhîm a. s, yaitu Ismâ'îl, Ishâq dan anak cucunya, dan juga kisah Nabi Idrîs. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan pergantian generasi yang datang setelah nabi-nabi tersebut. Di antara mereka ada yang taat dan ada pula yang melanggar. Allah telah menjelaskan bahwa surga adalah balasan bagi orang-orang yang beriman, dan neraka adalah balasan bagi orang-orang kafir. Di samping itu Allah juga menerangkan keadaan orang-orang kafir di nereka jahanam, dan orang-orang yang sesat yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah mempunyai anak." Selain itu, Allah menerangkan kedudukan al-Qur'ân, memberi peringatan kepada orang-orang kafir, membuat ibarat kehancuran orang-orang yang durhaka kepada para nabi. Mengenai yang terakhir, disebutkan bahwa tidak ada sedikit pun bekas mereka yang tersisa.]] Kâf, Hâ, Yâ, 'Ayn, Shâd adalah huruf-huruf fonemis yang digunakan untuk menjelaskan mukjizat al-Qur'ân yang berasal dari jenis huruf-huruf tersebut. Selain itu, juga untuk menggugah perhatian orang untuk mendengarkan
Kaf Ha Ya 'Ain Shad

Iranun

Kaf. Ha. Ya. Ain. Sad. So Allah i Mata-o ko paka-a antapan Niyan ro-o

Italian

Japanese

Kāfu hā yā Ain sādo
カーフ・ハー・ヤー・アイン・サード。

Javanese

Kaaf Haa Yaa 'Aiin Shaad
Kaaf Haa Yaa 'Aiin Shaad

Kannada

avaru helidaru; nannodeya, nanna mulegalella tollagive. Vrd'dhapyadindagi nanna taleyella hannagide. (Adaru) nannodeya, ninnannu prarthisi nanendu nirasanagilla
avaru hēḷidaru; nannoḍeyā, nanna mūḷegaḷellā ṭoḷḷāgive. Vr̥d'dhāpyadindāgi nanna taleyellā haṇṇāgide. (Ādarū) nannoḍeyā, ninnannu prārthisi nānendū nirāśanāgilla
ಅವರು ಹೇಳಿದರು; ನನ್ನೊಡೆಯಾ, ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಟೊಳ್ಳಾಗಿವೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. (ಆದರೂ) ನನ್ನೊಡೆಯಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾನೆಂದೂ ನಿರಾಶನಾಗಿಲ್ಲ

Kazakh

Käf. Hä. Ya. Aïn. Sad
Кәф. Һә. Йа. Аин. Сад

Kendayan

Kāf hā yā’ ‘a³n shād

Khmer

កាហ្វ ហា យ៉ា អ៊ីន សទ ។

Kinyarwanda

Kaaf-Haa -Yaa -Ayin-Swaad

Kirghiz

Kaf, Haa, Yaaa, Ayın, Saad.”
Kaf, Haa, Yaaa, Ayın, Saad.”
Каф, Хаа, Яаа, Айын, Саад.”

Korean

kapeu ha ya ain swadeu
카프 하 야 아인 솨드
kapeu ha ya ain swadeu
카프 하 야 아인 솨드

Kurdish

سه‌رنجی سه‌ره‌تای سوره‌تی (البقرة) بده‌
بە (کاف، ھا، یا، عەین، صاد) دەخوێنرێتەوە خوا زاناترە بە ماناکەی، بۆزانیاری زیاتر سەیری سەرەتای سورەتی (البقرة) بکە

Kurmanji

Y.A.S. (Arsa van tepen ji hev cuyi, hey Yezdan dizane)
Y.A.S. (Arşa van têpên ji hev çûyî, hey Yezdan dizane)

Latin

Y ‘Ut. S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)

Lingala

Luyia

Macedonian

Каф–ха–ја–ајн–сад
Каф, ха, ја, ајн, сад

Malay

Malayalam

കാഫ്‌-ഹാ-യാ-ഐന്‍-സ്വാദ്‌
കാഫ്‌-ഹാ-യാ-ഐന്‍-സ്വാദ്‌
കാഫ്-ഹാ-യാ-ഐന്‍-സ്വാദ്

Maltese

Maranao

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad ; (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on)

Marathi

Kāpha. Hā. Yā. Ē̔aina. Śvāda
१. काफ. हा. या. एैन. श्वाद

Nepali

काफ–हा–या–ऐन–स्वाद ।

Norwegian

Kaf Ha Ya ‘Ayn Sad
Kaf Ha Ya ‘Ayn Sad

Oromo

Panjabi

Persian

كاف، ها، يا، عين، صاد
كاف، ها، يا، عين، صاد
کهیعص (کاف. ها. یا. عین. صاد)
کهیعص [= کاف. ها. یا. عین. صاد]
کهیعص (این حروف رموز و اسراری است در میان خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)
كاف، ها، يا، عين، صاد
كاف، ها، یا، عین، صاد
کاف. ها. یا. عین. صاد
كاف، ها، يا، عين، صاد
کهیعص (کاف. ها. یا. عین. صاد)

Polish

Portuguese

Suratu Maryam. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad
Suratu Maryam. Kãf, Hã, Yã, Ain, Sãd

Pushto

كاف، ها، يا، عين، صاد
كاف، ها، يا، عين، صاد

Romanian

Kaf. Ha. Ya. ’Ain. Sad
Kaf. Ha. Ya. ’Ain. Sad
exista 1 dumnezeu! Ala spera întîlni their Domnitor munci righteousness niciodata închinare altele alte dumnezeu his Domnitor! . . [19:1] K. H. Y ‘Un. S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)
Kaf, Ha´, Ya´ Ayn, Sad
Kaf, Ha´, Ya´ Ayn, Sad

Rundi

Kaaf, Hha, Ya, Aayn, Swaad. (Insiguro y’izi ndome hamwe n’uwufise ubumenyi bwazo n’Imana yonyene gusa)

Russian

Kaf. Ha. Ya. ’Ain. Sad
Кяф ха йа айн сад
Kaf. Kha. Ya. Ayn. Sad
Каф. Ха. Йа. Айн. Сад
Kako, glagol, izhe, glagol, slovo
Како, глагол, иже, глагол, слово
Каф, ха, йа, 'айн, сад
K (Kaf) - KH(Kha) - Y(Ya) - Ayn - S(Sad). Etimi zvuchnymi bukvami arabskogo alfavita otkryvayetsya sura, chtoby utverdit' yazykovyy "i'dzhaz" Korana (t.ye yego nepodrazhayemost' i nevozmozhnost' sozdaniya podobnogo yemu). Eti bukvy privlekayut vnimaniye lyudey k slushaniyu Korana
К (Каф) - Х(Ха) - Й(Йа) - Айн - С(Сад). Этими звучными буквами арабского алфавита открывается сура, чтобы утвердить языковый "и'джаз" Корана (т.е его неподражаемость и невозможность создания подобного ему). Эти буквы привлекают внимание людей к слушанию Корана
Kaf - Kha - Ya - A'yn - Sad
Каф - Ха - Йа - А'йн - Сад

Serbian

Shona

Kaaf – Haa – Yaa – Ain – Swaad. (Aya mashoko ndemamwe ezvishamiso zviri muQur’aan, uye hakuna kana ani zvake anoziva zvaanoreva kunze kwaAllah)

Sindhi

Sinhala

කාෆ්. හා. යා. අයින්. සාද්
kāf, hā, yā, ayin, svād
කාෆ්, හා, යා, අයින්, ස්වාද්

Slovak

Y A S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)

Somali

waa la soo sheegay kuwo lamid ah
waa la soo sheegay kuwo lamid ah

Sotho

Spanish

Kaf. Ha’. Ia’. ‘Ain. Sad
Kaf. Ha’. Ia’. ‘Ain. Sad

Swahili

«Kāf, Hā, Yā, 'Ayn, Ṣād» Yametangulia maelezo kuhusu herufi za mkato kama hizi katika mwanzo wa sura ya Al-Baqarah

Swedish

Tajik

Коф, ҳо, ё, айн, сод
Kof, Ho, Jo,ʺajn, Sod
Kof, Ho, Jo,ʺ̱ajn, Sod
Коф, Ҳо, Ё,Ъайн, Сод
Коф, ҳо, ё, ъайн, сод

Tamil

kāḥp hā yā aiṉ sāt
காஃப் ஹா யா ஐன் ஸாத்
kāḥp, hā, yā, aiṉ, sāt
காஃப், ஹா, யா, ஐன், ஸாத்

Tatar

Кәф һә йә ґәен сад. Мәгънәсен фәкать Аллаһ белер

Telugu

కాఫ్ - హా - యా - ఐన్ - సాద్
కాఫ్‌ – హా – యా – ఐన్‌ – సాద్‌. –

Thai

kāf ḥā yā xạyn̒ ṣ̄xd
กาฟ ฮา ยา อัยน์ ศอด

Turkish

Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad
Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd
Kaf, He, Ye, Ayn, Sad
Kaf, He, Ye, Ayn, Sad
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd
Kaf - Ha - Ya - Ayn - Sad
Kâf - Hâ - Yâ - Ayn - Sâd
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd
Y. 'A. SS. (Kef Ha Ya 'Ayn Sad)
Y. 'A. SS. (Kef Ha Ya 'Ayn Sad)
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd
Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad
Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd
Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd
kâf-hâ-yâ-`ayn-ṣâd
Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd
Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd

Twi

Kaaf-- Haa—Yaa – Ain-- Soaad

Uighur

كاف، ھا، يا، عين، صاد
كاف، ھا، يا، ئەين، ساد

Ukrainian

Каф. Га. Я. Айн. Сад
Y. `a. S. (Kaaf Haa Yaa `ayn Saad)
Y. `a. S. (Kaaf Haa Yaa `ayn Saad)
Каф. Га. Я. Айн. Сад
Kaf. Ha. YA. Ayn. Sad
Каф. Га. Я. Айн. Сад

Urdu

Kaaf , Haa , yaa, ain , saad
کاف۔ ہا۔ یا۔ عین۔ صاد۔
کاف، ہا، یا، عین، صاد (حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں)

Uzbek

Кааф, ҳа, йо, айн, сод
Коф, Ҳо, Ё, Айн, Сод
Кааф, ҳаа, йаа, айн, сод

Vietnamese

Xhosa

Yau

Yoruba

Kaf ha ya ‘aen sod. iya ‘Isa ('alaehi-ssolatu wa-ssalam) Oun l’O sa a lesa. Tohun ti bee naa iba ti so awon ododo wonyen nipa Moryam iya Jesu. Sebi won kuku fi enu abuku kan Moryam eda ni awon miiran ti Allahu fi sori awon surah oro Re. A kuku ri surah Muhammad gege bi a se ri surah Moryam. Amo iya ‘Isa so surah l’o maa so ‘Isa tabi iya re di oluwa ati olugbala? Tabi se nitori pe won fi oruko Moryam iya ‘Isa so surah l’o so ‘Isa tabi iya re di olohun omo? Tabi se nitori pe won fi oruko Moryam sise ti Allahu (subhanahu wa ta'ala) se Moryam ni esa eniyan amo ti Allahu ko se iya ati baba Anabi wa bee ti Allahu fi sori ebi Moryam a kuku ri surah Ƙuraes
Kāf hā yā ‘aēn sọ̄d. ìyá ‘Īsā ('alaehi-ssọlātu wa-ssalām) Òun l’Ó ṣà á lẹ́ṣà. Tòhun ti bẹ́ẹ̀ náà ìbá tí sọ àwọn òdodo wọ̀nyẹn nípa Mọryam ìyá Jésù. Ṣebí wọ́n kúkú fi ẹnu àbùkù kan Mọryam ẹ̀dá ni àwọn mìíràn tí Allāhu fi sọrí àwọn sūrah ọ̀rọ̀ Rẹ̀. A kúkú rí sūrah Muhammad gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí sūrah Mọryam. Àmọ́ ìyá ‘Īsā sọ sūrah l’ó máa sọ ‘Īsā tàbí ìyá rẹ̀ di olúwa àti olùgbàlà? Tàbí ṣé nítorí pé wọ́n fi orúkọ Mọryam ìyá ‘Īsā sọ sūrah l’ó sọ ‘Īsā tàbí ìyá rẹ̀ di ọlọ́hun ọmọ? Tàbí ṣé nítorí pé wọ́n fi orúkọ Mọryam ṣíṣe tí Allāhu (subhānahu wa ta'ālā) ṣe Mọryam ní ẹ̀ṣà ènìyàn àmọ́ tí Allāhu kò ṣe ìyá àti bàbá Ànábì wa bẹ́ẹ̀ tí Allāhu fi sọrí ẹbí Mọryam a kúkú rí sūrah Ƙuraeṣ

Zulu